NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 755 Kč (33 EUR)
skladem
naše cena 634 Kč (28 EUR)
skladem

ANKETA

Jak se vám tyto stránky líbí?

Velice moc 56% Strašně moc 26% Nemnoho 7% Vůbec 11%OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podnínky

Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÉ INFORMACE

1) Vztahy mezi zákazníkem e-shopu (dále jen kupující) a e-shopem "Aben" (dále jen prodávající) se řídí Občanským zákoníkem a těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

2) Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně dan a poplatků, s výjimkou nákladů na doručení zboží.

3) Zboží je zasíláno na dobírku nebo po předchozí platbě na bankovní účet. Způsob platby volí kupující při dokončení objednávky. Na Slovensko lze zboží zaslat pouze po předchozí platbě na účet.

4) Fotografie použité u zboží jsou buď autorskými fotografiemi nebo jsou poskytnuty dodavatelem a jsou ilustrační. Barevné odstíny se mohou od skutečnosti mírně lišit.

5) Veškeré doplňující požadavky je kupující povinen uvést v poznámce objednávky. Prodávající nemá povinnost akceptovat požadavky vybočující z běžného rámce objednávaného zboží.

6) K uzavření kupní smlouvy je nezbytné odsouhlasení těchto Obchodních podmínek kupujícím před dokončením objednávky. Tímto závazně prohlašuje, že byl s Obchodními podmínkami e-shopu seznámen, rozumí jim a souhlasí s nimi.

 

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

1) Kupní smlouva vzniká okamžikem přijetí objednávky do systému a je závazná pro obě strany. Prodávající je povinen tuto objednávku potvrdit. Výjimkou pro nedodání objednaného zboží je pouze jeho vyprodání - o tomto je kupující informován prostřednictvím emailu. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo vzniku smlouvy až následným potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky, a právo požadovat úhradu finanční zálohy kupujícím.

2) Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Barva, váha, návin a ostatní údaje uvedené na našich stránkách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.

3) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři včetně souhlasu s těmito obchodními podmínkami.

4) Nebude-li zboží kupujícím uhrazeno ve lhůtě splatnosti, objednávka automaticky zaniká.

 

3) BALNÉ A POŠTOVNÉ

1) Objednané zboží zasíláme po připsání peněz na účet nebo na dobírku . Zboží je zasíláno Českou poštou, s.p.  Cena se odvíjí dle ceníku České pošty, s.p., a je navýšena o náklady s balením zásilky.

2) Veškeré zásilky jsou zasílány pouze doporučeně = zásilka je pojištěna pro případ poničení či ztráty.

3) Prodejce si vyhrazuje právo upravit špatně zvolené poštovné tak, aby odpovídalo parametrům zásilky. V případě, že kupující přesto zaplatí poštovné dle původní objednávky, má prodejce právo požadovat doplatek. Kupující bude informován emailem nebo telefonicky.

 

4)  ODESÍLÁNÍ A VÝDEJ ZÁSILEK

1) Odesílací dny - zásilky jsou odesílány 3 dny v týdnu, a to v pondělí, středu a pátek. Tyto dny platí i pro odesílání zásilek na dobírku. Na poznámky typu "spěchá" "odeslat co nejdříve" atd. není prodávající povinen brát zřetel.

2) Odesílací lhůta - zpravidla do 3 pracovních dnů pro všechny typy zásilek (u platby na účet tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po připsání peněz na účet).

3) Dodací lhůta - liší se dle zvoleného typu dopravy :

  • Česká pošta - RR (doporučená listovní zásilka) - zpravidla následující den po odeslání

- BA a BB (doporučený balík a cenný balík) - až 6 pracovních dnů po odeslání

- Balík Na poštu a Balík Do ruky - následující pracovní den po odeslání

 

7) ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců pro spotřebitele, pokud není uvedeno jinak. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), je lhůta záruky12 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.


Záruka se nevztahuje na:


a) vady vzniklé běžným používáním

b)vady vzniklé v důsledku nedodržení pokynů při praní popř. čištění ( viz sekce PRANÍ A ČIŠTĚNÍ)

c) nesprávným použitím výrobku

d) nesprávným skladováním

Záruční lhůta začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.


8) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1) Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující dle §1829 Obč.zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Lhůta běží ode dne převzetí zboží.

2) Od smlouvy může odstoupit pouze kupující, jež je koncovým spotřebitelem. Fyzická osoba, která zboží zakoupila pro účely dalšího podnikání, tzv. na IČO, nemá možnost od smlouvy odstoupit.

3) Odstoupení od smlouvy je kupující povinen sdělit písemně nebo elektronicky. Formulář k odstoupení od smlouvy je ke stažení zde .

4) Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy.

5) Kupující obdrží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, od prodávajícího všechny peněžní prostředky bez nákladů na dodání.

6) Náklady spojené s vrácením zboží při odstoupení od smlouvy hradí kupující.

7) Prodávající není povinen dodržet 30denní lhůtu na vrácení finanční částky v případě, že dosud nemá zpět své zboží nebo doklad o jeho odeslání.

8) Vrácenou sumu může prodávající snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním .Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající rovněž oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.Kupující je o tomto informován elektronicky nebo telefonicky.

9) Možnost odstoupit od smlouvy ztrácí zákazník, který si zboží objedná jako "osobní odběr" a vyzvedává si toto zboží v kamenné prodejně. Zde má možnost při převzetí zboží si ho prohlédnout a tzv."osahat", proto již následné Odstoupení od smlouvy není možné uplatnit.

 

9) VÝMĚNA ZBOŽÍ

1) Výměna již zakoupeného zboží, je možná pouze po předchozí domluvě, pokud není předmětem bodu 7.

2) Zboží musí být neporušené a v původním obalu.

3) Náklady spojené s výměnou zboží hradí výhradně kupující.

 

10) REKLAMACE ZBOŽÍ

1) Nehledě na dvouletou záruku by měl kupující vady zboží reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu (poté, co byla vada objevena). Jestliže tedy vadné zboží kupující dále i s vadou používá a reklamaci uplatní až později, nemusí být uznána.

2) Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv své organizační složce (prodejně, provozovně, ap.), v níž je přijetí možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb – § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Prodávající může kupujícímu při výskytu vady zboží nabídnout slevu na toto zboží. Toto je možné pouze po vzájemné dohodě.

3) Reklamace musí být vyřízena - včetně odstranění vady - nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Lhůtu lze prodloužit pouze v případě, že s tím zákazník výslovně souhlasí.

4) Zboží k reklamaci zašlete doporučeně na adresu provozovny (viz. kontakty) a informujte mne podrobně o reklamaci emailem.

5) V žádném případě neposílejte zboží k reklamaci na dobírku! Takovéto zásilky nebudou převzaty a budou zaslány zpět odesílateli.

6) Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Právo z vad nelze uplatnit v těchto případech:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b)  na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

7) O průběhu reklamace bude kupující informován emailem či telefonicky.

 

10) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

2) Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

3) Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

4) Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

5) Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

11) ŘEŠENÍ SPORŮ

1) V případě, že kupující nevyzvedne zásilku s dobírkou, je prodávající poškozen újmou na zaplaceném poštovném. Z tohoto důvodu si prodávající vyhrazuje právo nadále mu odepřít nákup na dobírku. Kupující je o tomto informován emailem.

2) Kupujícího, který porušil již uzavřenou Kupní smlouvu, je prodávající oprávněn označit jako "nespolehlivý" . Toto označení slouží k ochraně prodávajícího v případě příštích nákupů- je použito pouze v registru zákazníků a není nikde zveřejňováno. O tomto označení je kupující informován emailem.

3) Kupujícímu, který opakovaně neplní podmínky Kupní smlouvy a poškozuje tím prodávajícího, může být nákup v e-shopu zcela odepřen.

3) Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).